Terms and Conditions

Concerns

If you have any concerns about our Terms and Conditions (or if you do not understand them), please contact us. We will do our utmost to resolve your concerns. Please contact us via mail: info@penhanbeauty.com and we will respond within 48 hours.

Feedback, comments from users and other submissions

If you send specific comments at our request (for example, competition entries) or send us your creative ideas, suggestions, proposals, plans or other materials online, by e-mail, by post or otherwise, you grant us a worldwide , non-exclusive, transferable, royalty-free perpetual, irrevocable right and license, without compensation for you and without limitation, to edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium. We are under no obligation (1) to keep any comments confidential; (2) to pay a fee for any comments; or (3) to respond to comments.

To the maximum extent permitted by applicable law, we may, but are not obligated to, check, edit, or remove any content that we determine in our sole discretion to be unlawful, offensive, threatening, defamatory, pornographic, obscene or otherwise offensive is or conflicts with the intellectual property of a party or these Terms of Service.

You agree that your comments do not violate third-party rights, including copyright, trademark, privacy, personality, or other personal or proprietary rights. You further agree that your comments do not contain malicious or otherwise unlawful, offensive or obscene material, or contain a computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or a related website. You may not use a false e-mail address, present yourself as someone other than yourself, or otherwise mislead us or third parties as to the origin of any comments. You are responsible for any comments and accuracy. To the extent permitted by applicable law, we assume no responsibility and accept no liability for any comments made by you or a third party.

Damage

Due to the nature of the articles, no refunds or exchanges are possible due to sanitary purposes. We are not responsible for the damage that products may incur by the carrier. We are also not responsible for damage after the user has used our products. It is required to handle our products with care, as they are handmade. In order to prevent possible damage by the carrier as much as possible, we ensure that the items are first checked for damage before it is being sent. We will also ensure that the packages are securely packed before it is sent.


Algemene voorwaarden

Zorgen

Bij enige zorgen over onze Algemene voorwaarden (of mocht u deze niet begrijpen) vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen ons uiterste best doen om uw zorgen weg te nemen of deze op te lossen. Neem gerust contact op via mail: info@penhanbeauty.com en wij zullen binnen 48 uur reageren.


Feedback, opmerkingen van gebruikers en andere inzendingen

Als u op ons verzoek specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins stuurt, verleent u ons daarmee een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-free eeuwigdurend, onherroepelijk recht en licentie, zonder compensatie voor u en zonder beperking, om te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kunnen we, maar zijn we niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, nemen wij geen verantwoordelijkheid en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

Schade

Vanwege de aard van de artikelen zijn er wegens sanitaire doeleinden geen terugbetalingen of ruilingen mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die producten mogelijk kunnen oplopen door de vervoerder. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor schade nadat de gebruiker gebruik heeft gemaakt van onze producten. Het is een vereiste om zorgvuldig om te gaan met onze producten, aangezien deze handgemaakt zijn. Om eventuele schade door de vervoerder zo goed mogelijk te kunnen voorkomen zorgen wij er voor dat de artikelen eerst worden nagekeken op schade voordat het wordt verzonden. Ook wordt ervoor gezorgd dat de pakketten stevig zijn ingepakt alvorens het wordt verzonden.